hledej

 Internetové aplikace

Cykloatlas Online

Webová aplikace s dynamickou mapou SHOCart, která je součástí cykloturistického portálu Cykloserver.cz. Obsahuje kompletní mapové dílo České a Slovenské republiky s pohraničními přesahy od měřítka 1:25 000. Ve velkých měřítkách je k dipozici cykloturistický a turistický obsah, nad mapou lze zobrazit i další vrstvy - reliéf terénu, síť objektů Cyklisté vítáni, síť turistických zajímavostí z webu Turistika.cz a vrstvu tipů na výlety.

Aplikace umožňuje nejen pohodlné prohlížení mapy, ale nabízí také řadu užitečných funkcí pro plánování výletů:

  • kreslení trasy výletu přímo do mapy
  • výpočet převýšení trasy a generování jejího výškového profilu
  • vkládání zájmových bodů (POI) a generování jejich URL
  • import GPS tracklogu přímo do mapy
  • export GPS tracklogu ve formátu GPX pro vložení do GPS nebo chytrého telefonu nebo KML pro vložení do Google Earth
  • vložení URL výletu do e-mailu nebo zdrojového kódu s přehledovou mapkou trasy do webů třetích stran

Cykloatlas Online je organicky propojen s databází tipů na výlety, která je převážně tvořena samotnými uživateli, část tras je zpracována kartografickým vydavatelstvím SHOCart. V databázi lze vyhledávat trasy podle mnoha parametrů, včetně typu sportovní aktivity nebo obtížnosti.

Více na www.cykloatlas.cz.

Další mapy na Internetu

Ukázka vyhledávání nejrychlejšího spojení i s podrobným itinerářem na portálu www.centrum.cz Žádaným doplňkem mnoha webových stránek jsou informace prezentované prostřednictvím mapy. Ovšem většina uživatelů se dnes již nespokojí s obyčejným "obrázkem", ale upřednostňuje mapu dynamickou ("živá mapa", ve které je možné se libovolně a plynule pohybovat a měnit měřítko) a interaktivní (propojení mapy s dalšími informacemi jako jsou obrázky, texty či databázové údaje).

Toto vše a mnohé další nabízí naše služba na T-Mapě.

Pomocí této služby se stává mapa důležitým pomocníkem při vyhledávání ulic, měst či objektů v tématické vrstvě, nebo při hledání nejkratší či nejefektivnější cesty mezi dvěma objekty. Základní funkčností je také možnost volby zobrazovaných témat, vkládání vlastních ikon na zvolené místo v mapě, zobrazování informací o vybraných objektech a další. Výhodou tohoto řešení je ale především uživatelská nenáročnost a intuitivnost, což umožňuje pokročilou práci s mapou i běžnému uživateli.

Mapy jako nezbytný doplněk databázových aplikací

Aplikace mapového serveru generující mapový obraz z vektorových geografických dat Velké množství aplikací nabízí informace o objektech, které jsou geograficky lokalizovatelné, a proto vzniká potřeba s těmito objekty pracovat nejen databázově, ale i prostorově. Propojení databáze s mapou a naopak řeší náš produkt T-MapServer. T-MapServer je intra(inter)netová technologie vyvinutá firmou T-mapy, určená ke zpřístupnění nejen geografických informací co nejširšímu okruhu uživatelů s využitím webových technologií. Základem uživatelského prostředí je standardní www prohlížeč (MS Internet Explorer, Mozilla, Netscape).

Dynamický klad listů v mapě ČR Dynamický klad listů v mapě ČR Databázové informace o jednotlivých mapách Ukázka kladu mapových listů firmy SHOCart a jejich provázání s databázovými informacemi o jednotlivých mapách na www.shocart.cz.

Tato technologie může být využita k řadě úloh od jednoduchého zobrazení mapy až po komplexní práci s graficky i databázově orientovanými aplikacemi s možností jejich vzájemného propojení.

To znamená, že v mapě lze provádět nejen základní úlohy (pohyb v mapě, zobrazování vybranách témat, editace apod.), ale také po aktivování speciálního hotlinku se po kliknutí na objekt v mapě zobrazí informace o objektu prostřednictvím provozované aplikace (např. po kliknutí na určitou kulturní památku se objeví informace o dané památce prostřednictvím aplikace Evidence památek). Navíc toto propojení funguje i naopak: je-li pomocí aplikace nalezen hledaný objekt (např. čerpací stanice), tak po kliknutí na příslušnou ikonu se vybraný objekt zobrazí pomocí T-MapServeru i v mapě.

Cyklotrasa na dynamické mapě ČR Cyklotrasa na dynamické mapě ČR Databázové informace o cyklotrase Zobrazení vyhledané cyklotrasy na mapě

Další informace naleznete na www.tmapy.cz
Vaše případné dotazy zodpovíme na e-mailové adrese: e-mail

Geografická data

Ukázka bezešvé rastrové mapy ČR 1:50 000 Nabízíme uživateli běžně užívajícímu papírové mapy možnost pracovat obdobným způsobem s těmito mapami v počítači. K dispozici jsou vybraná mapová díla vydavatelství SHOCart v České republice i v zahraničí. Jedná se o celou škálu map s různou mírou podrobnosti - od plánů měst v měřítku 1:10.000 přes podrobné mapy v měřítcích 1:50.000, 1:200.000 až k přehledným mapám rozsáhlých území v měřítcích 1:500.000, 1:1.000.000 a 1:5.000.000.

Ukázka vizualizace vektorových geografických dat ČR 1:50 000 Tyto bezešvé rastrové mapy se mohou stát referenčním mapovým podkladem, nad kterým lze zobrazovat další geograficky lokalizovatelné objekty např. pamětihodnosti, kempy, čerpací stanice, turistické trasy, cyklotrasy či klad listů vydaných turistických či cykloturistických map vydavatelství SHOCart. Tyto tématické objekty jsou vyjádřeny ve formě vektorových geografických dat a obsahují popisné informace charakterizující jejich vlastnosti (např. typ a název objektu, adresu, číslování v rámci číselníku), podle nichž je možné tyto objekty v mapě snadno a interaktivně vyhledávat.

Ukázka vizualizace vektorových geografických dat ČR 1:50 000 V nabídce jsou rovněž data základního polohopisu České republiky, která jsou pořízena nad mapovým dílem SHOCart 1 : 50 000. Tato geografická data obsahující silniční a železniční síť, vodstvo, sídla a využití území. Jsou rovněž opatřena popisnými informacemi a je možné z nich vhodnou vizualizací vytvořit vektorovou bezešvou mapu celého území České republiky. To umožní snadný pohyb v mapě, lokalizaci libovolných objektů nebo dokonce vyhledání nejkratší či nejrychlejší trasy mezi vybranými sídly.

Velmi široké využití mají výškopisná data v podobě vrstevnic, digitálního modelu terénu či stínovaného reliéfu - je možné je využít např. pro 3D modely, pohledové mapy, profily tras a viditelnosti. Stínovaný reliéf dokreslující prostorový vjem krajiny se na mapách SHOCart stal již samozřejmostí.

Ukázka využití výškopisných dat

Geografická data v rastrové i vektorové podobě jsou prostorově lokalizovaná ve standardních souřadnicových systémech (pro Českou republiku S-42, S-JTSK a WGS84). To znamená, že vybraný objekt se zobrazí na témž místě na všech jmenovaných mapových dílech a že lze na každém z nich měřit délky, plochy a vzdálenosti. Rovněž to umožní zobrazit v mapě další geograficky lokalizovatelné informace např. vlastní GPS měření.

Nabízená geografická data nacházejí široké uplatnění ve veřejné správě i soukromém sektoru a jsou použitelná v GIS a CAD systémech, jakožto i v dalších aplikacích podporujících geograficky lokalizovatelné informace.

^ nahoru